Koszyk

Regulamin

Właścicielem ” https://vectorsoftware.pl/” jest firma:

Vector Software Sp. z o.o., Vector Software Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000222218, REGON: 015877208, NIP: 113-252-04-35

 1. https://vectorsoftware.pl/ jest platformą internetową, za pośrednictwem której użytkownicy mogą składać zamówienia na nabycie sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla systemów CAD/CAM/CAE branży projektowej (software), jak również sprzętu komputerowego (hardware). Sklep internetowy dostępny jest wyłącznie dla przedsiębiorców i profesjonalistów (osób dokonujących zakupów w ramach prowadzonej działalności zawodowej) – sklep nie jest dostępny dla  konsumentów.
 2. Aby złożyć zamówienie, należy przejeść na stronę sklepu.
 3. Składając zamówienie, Zamawiający akceptuje niniejszy regulamin, jak również wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.w celu realizacji zamówienia oraz przekazanie danych firmie kurierskiej i innym podmiotom, których udział jest niezbędny dla realizacji zamówienia. W przypadku wybrania opcji „rejestracji” dane pozostaną w bazie danych użytkowników do momentu ich usunięcia.
 4. Składanie zamówień za pośrednictwem „https://vectorsoftware.pl/” wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa prawidłowo na najnowszych wersjach przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 5. Informacje o towarach inne niż opisujące istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu znajdujące się na stronie internetowej „https://vectorsoftware.pl/” służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Złożenie zamówienia przez klienta następuje w systemie informatycznym i oznacza złożenie Spółce oferty  zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wskazanego w zamówieniu produktu. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu lub na koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania  przez Spółkę złożonego zamówienia. Jeżeli realizacja  zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta  wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O przyjęciu zamówienia do realizacji oraz złożenie składającemu zamówienie o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży przez VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz za cenę i w ilości określonej w Zamówieniu zostanie dokonane przez przesłanie kolejnego e-maila.
 7. Podstawowym sposobem płatności jest płatność za pobraniem. Na wniosek Zamawiającego, złożony w formie zaznaczenia odpowiedniej rubryki w formularzu zamówieniowym, akceptowalnymi formami płatności są również płatność kartą płatniczą oraz przelew. Przelew  lub płatność kartą należy dokonać po otrzymaniu e-maila z oświadczeniem Spółki o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Zamówienia realizowane są w najkrótszym możliwym czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku wybrania przez Klienta opcji płatności przelewem termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.). Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.). oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.
 9. Wraz z towarem Zamawiający otrzyma fakturę VAT.
 10. W wypadku gdy VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka niezwłocznie emailem poinformuje o tym fakcie Zamawiającego i strony uzgodnią zmianę zamówienia lub zwrot przedpłaty (jeśli została dokonana).
 11. VECTOR SOFTWARE SP. Z O.O.nie odbiera przesyłek zwrotnych dostarczanych „za pobraniem”.
 12. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki stron umowy reguluje prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będą właściwe prawem sądy w Polsce. Do rozstrzygania sporów właściwy będzie Sąd w Warszawie.